تاثیر نسبت تنش افقی به قائم و زاویه داری درزه ها در میزان تمرکز تنشها حول حفریات زیرزمینی

تاثیر نسبت تنش افقی به قائم و زاویه داری درزه ها در میزان تمرکز تنشها حول حفریات زیرزمینی

نویسنده‌گان:

[ عبدالهادی قزوینیان ] - عضو هیئت علمی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
[
عباس کمالی بندپی ] - کارشناس ارشد مهندسی مکانیک سنگ، پروژه سیمره، شرکت توسع منابع آب و نیروی ایران

خلاصه مقاله:

تمرکز تنشهای مماسی در اطراف حفریات زیرزمینی از عوامل کنترل کننده پایداری می باشند. از این رو در این مقاله دو عامل مهم که در میزان تمرکز تنش مماسی حول حفریات بشدت تاثیرگذار می باشد مورد بررسی قرار گرفته است. این دو عامل عبارتند از الف: نسبت تنش افقی به قائم (K) و ب: زاویه داری درزه ها. لازم به ذکر است از حفریات متعددی با اشکال مختلف و با نسبتهای متغیر عرض به ارتفاع استفاده شده است.

کلید واژه ها: سایر موارد