تاثیر ساخت و بافت بر ویژگیهای مهندسی سنگهای آهکی

تاثیر ساخت و بافت بر ویژگیهای مهندسی سنگهای آهکی

نویسنده‌گان:

[ عبدالهادی قروینیان ] - عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدس
[
محمدرضا نیکودل ] - عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
[
دادا... سلطانی ] - عضو هیات علمی مرکز تحقیقات آب استان فارس

خلاصه مقاله:

سنگهای رسوبی به طور وسیعی روی سطح زمین پراکنده می باشند که در میان آنها سنگهای آهکی به فراوانی مشاهده می گردند. احداث سازه های کوچک و بزرگ بر روی این سنگها یا در درون آنها کاربرد فراوان آنها در پروژه های مختلف مهندسی، مطالعه آنها را ضروری میسازد. در این تحقیق ویژگیهای مهندسی سنگ های آهکی مورد بررسی قرار گرفته است نتایج حاصل نشان می دهند که ویژگی های مهندسی سنگهای آهکی تابع خصوصیات زمین شناسی آنها می باشد. مطالعات انجام شده نشان میدهد که ویژگی های مکانیکی سنگهای آهکی متاثر از ساخت، بافت و ترکیب شیمیایی آنها بوده اما شدت تاثیر آنها یکسان نمی باشد. به نظر می رسد که ویژگی های دینامیکی بیشتر متاثر از پارامترهای ساختی بوده و خصوصیات بافتی سنگ تاثیر کمتری در آنها دارند. اندازه دانه های تشکیل دهنده سنگ و چگونگی پیوند بین ذرات و نوع آنها نقش بسزایی بر ویژگی های مکانیکی سنگ دارد.


کلید واژه ها: سایر موارد