تحلیل پایداری تونلهای تحت فشار

تحلیل پایداری تونلهای تحت فشار

نویسنده:

[ مهدی سیاری ] - کارشناس ارشد مهندسی مکانیک سنگ

خلاصه مقاله:

تونلهای تحت فشار به گونه ای طراحی می گردند که بتوانند فشارهای هیدروستاتیکی داخلی تونل را به خود سنگ انتقال دهند تا حداقل تمرکز تنش فشاری و عدم تنش کششی در اطراف مقطع حفاری بوجود آید. بدین منظور باید از تغییر شکل زیاد پیرامون حفره جلوگیری گردد.در این مقاله سعی شده است دلایل خرابی توده سنگ و به تبع آن خرابی پوشش ذکر و راه کار مقابل با آن ارائه گردد. در این صورت علاوه بر نگهداری خوب فضای حفر ده ، هزینه های مربوط به اضافه حفاری و پوشش نهائی، به دلیل کاهش ضخامت، کم خواهد شد.


کلمات کلیدی:

تحلیل پایداری ، تونل تحت فشار ، منحنی مشخصه ، سیستم نگهداری اولیه ، پوشش نهائی

کلید واژه ها: سایر موارد