تحلیل پایداری تونلهای دوگانه بزرگراه رسالت

تحلیل پایداری تونلهای دوگانه بزرگراه رسالت

نویسنده‌گان:

[ اسمعیل ابتکار ] - کارشناس ارشد موسسه مهندسین مشاور ساحل
[
عباس سروش ] - استادیار دانشکده عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر
[
مهدی یاوری ] - عضو هیئت علمی دانشکده معدن و متالوژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

خلاصه مقاله:

تونل رسالت با طولی معادل 1900 متر بصورت تونلهای بزرگراهی دوگانه که هر یک دارای سه باند اتومبیلراو می باشد از زیر یک ناحی مسکونی و در زمینی از رسوبات آبرفتی که اغلب ماسه، شن ورس می باشد، با روباره کم 7 تا 33 متر عبور می کند. این مقاله به منظور تحلیل پایداری این تونلها و پیش بینی رفتار آنها پس از پایان ساخت تهیه شده است. همچنین در این مقاله برای برطرف کردن مشکلات ناشی از احداث تونلها، راهکارها و بهسازیهایی در طرح و روش احداث آن پیش بینی شده است. در این مقاله پایداری تونلهای دوگانه بر اساس تحلیل عددی و با استفاده از نرم افزار FLAC و NISA به صورت دو بعدی و سه بعدی تحلیل شده است. نتایج حاصل از این تحلیل نشان میدهد که احداث تونلهای دوگانه رسالت سبب القای تمرکز تنشهایی در پوشش نهایی تونل می گردد که ممکن است پایداری بخشی از تونل رامورد تهدید قرار دهد. با اصلاح هندسه و روش احداث می توان این تمرکز تنشهای القایی را به میزان قابل توجهی کاهش داد. همچنین با احداث تونلهای دوگانه رسالت میزان نشست سطح زمین فراتر از میزان نشست مجاز در مناطق شهری خواهد بود که می بایست با بهسازیی در روش احداث، میزان نشست را کنترل نمود. همچنین بر اساس این تحلیل عرض پایه بین تونلها کافی نبوده و نیاز به تقویت خواهد داشت.

کلید واژه ها: تهران