تحلیل پایداری شفتهای S - شکل مطالعه موردی شفتهای S - و شکل نیروگاه سد کارون

تحلیل پایداری شفتهای S - شکل مطالعه موردی شفتهای S - و شکل نیروگاه سد کارون

نویسنده‌گان:

[ محمدحسین صدقیانی ] - استادیار دانشکده عمران دانشگاه صنعتی شریف
[
مهدی مقصودلو ] - کارشناس ارشد ژئوتکنیک دانشگاه صنعتی شریف

خلاصه مقاله:

شفتها انواع خاصی از سازه های زیرزمینی می باشند که امروزه دامنه کاربرد بسیار گسترده ای در مهندسی معدن و عمران پیدا کرده اند. در این میان شفتهای S – شکل نوع خاصی از شفتها می باشند که کاربرد عمده آن در سدسازی برای انتقال آب از کرانه بالا دست به پایین دست برای تامین هد مورد نیاز برای تولید برق در نیروگاه های برق – آبی می باشد. بعلت طبیعت پیچیده فضایهای زیرزمینی وهندسه خاص اینگونه از شفتها پیش بینی و تعیین رفتار اینگونه از فضاها می تواند کمک موثری در طرح و اصلاح روشهای طراحی این فضاها باشد. آنچه در این مقاله ارائه می شود، ارائه نتایج حاصل از آنالیزهای سه بعدی شفتهای S- شکل نیروگاه سد کارون 3 بکمک نرم افزار ANSYS می باشد. نتایج حاصل از این آنالیزها که با فرض مدل رفتاری پلاستیک کالمل و در نظر گرفتن اثر حائل انجام شده است حاکی ازآن است که بحرانی ترین مناطق از نظر میزان نواحی پلاستیک شده، تغییر مکانها، و تنشها ناحیه انتهای شفت قائم وزانوی پایین می باشد.


کلمات کلیدی:

شفت S - شکل ، مدلسازی عددی ، فضاهای زیرزمینی

کلید واژه ها: خوزستان