تحلیل پایداری شیبها با استفاده از مجموعه های فازی

تحلیل پایداری شیبها با استفاده از مجموعه های فازی

نویسنده‌گان:

[ آرش جعفری گندمی ] - دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی دانشگاه تربیت معلم و کارشناس ارشد شرکت تنیس پی
[
رامین ساریخانی ] - دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی دانشگاه تربیت معلم

خلاصه مقاله:

یکی از مهمترین عواملی که درهنگام تحلیل پایداری شیروانی ها باید مورد توجه قرار گیرد وجود عدم قطعیت در داده های ژئوتکنیکی از قبیل چسبندگی ، زاویه اصطکاکی داخلی و … می باشد. بمنظور کاهش اثر این عدم قطعیت ها و همچنین نشان دادن نمائی وسیعتر از تاثیر پارامترهای ژئوتکنیکی بر روی ضریب اطمینان (FS) از مجموعه های فازی استفاده شده است. به همین منظور داده های ژئوتکنیکی در قالب اعداد فازی نمایش داده شده و سپس با ایجاد یک سری برشهائی به نام (alpha-cut) و یکسری زوجهائی بدست می آید که از آنها در تحلیل پایداری استفاده می شود. بمنظور تحلیل پایداری از روش بیشاب و نرم افزار (stabil) استفاده شده است. این روش بر روی داده های مربوط به یک زمین لغزش واقع در نزدیکی شهرستان اهر اجرا شده که در واقع تحلیل پایداری در امتداد دو مقطع از این زمین لغزش انجام گرفته و داده های ژئوتکنیکی حاصل از آژمایش بر روی نمونه های برداشت شده ازگمانه های دستی حفر شده در زمین لغزش بدست آمده اند. در نهایت یک نمایش وسیع از ضرایب اطمینان برای سطوح مختلف اطمینان بدست آمده که در قالب مجموعه های فازی نشان داده شده است.

کلید واژه ها: سایر موارد