تحلیل پایداری شیروانی ساختگاه کارخانه کانه آرایی معدن مس سونگون با نرم افزار CLARA

تحلیل پایداری شیروانی ساختگاه کارخانه کانه آرایی معدن مس سونگون با نرم افزار CLARA

نویسنده‌گان:

[ علی اکبر قشمی پور ] - دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک سنگ، دانشکده فنی ، دانشگاه تهران
[
مهدی موسوی ] - استادیار گروه مهندسی معدن، دانشکده فنی دانشگاه تهران
[
پرویز معارف وند ] - استادیار گروه مهندسی معدن، دانشکده فنی دانشگاه تهران

خلاصه مقاله:

گزینه اول ساختگاه کارخانه کانه آرایی معدن مس سونگون اهر، پله ای است تسطیح شده که در شیروانی مشرف و خاکریز پایین دست آن نشانه هایی از ناپایداری دیده شده است. در مطالعات زمین شناسی مهندسی طرح، شیروانی مشرف به ساختگاه به چهار بلوک تقسیم شده، بررسیهای میدانی و طبقه بندی ژئومکانیکی توده سنگ در هر بلوک انجام شده است که توده سنگ را در رده سنگ ضعیف تا خیلی ضعیف توصیف می کند. در این مقاله به تحلیل پایداری این شیروانی با نرم افزار CLARA پرداخته شده است. در این تحلیل، کل دامنه شیبدار به دو بخش کلی تقسیم شده است. بخش اول، شیروانی مشرف به افق ساختگاه و بخش دوم، خاکریز واقع در پایین دست آن است. در بخش اول، در هر دوحالت آنالیزهای استاتیکی و شبه استاتیکی، شیروانی از خودناپایداری و لغزش نشان میده. در بخش دوم نیز تحلیلها و بررسی های انجام شده نشان میدهد که در حالت استاتیکی و شبه استاتیکی، پایداری با ضریب اطمینان کافی تامین نخواهد شد. در ادامه روشهای بهسازی و تقویت شیروانی مورد مطالعه قرار گرفته است.

کلید واژه ها: آذربایجان شرقى