تخمین میزان همگرایی در تونلهای آبگیر و آب برسد و نیروگاه کارون ۳

تخمین میزان همگرایی در تونلهای آبگیر و آب برسد و نیروگاه کارون 3

نویسنده‌گان:

[ رضا تابان راد ] - کارشناس ارشد دفتر فنی شرکت سایبر - کارگاه کارون 3
[
سیدعلی شریف واقعی ] - کارشناس ارشد دفتر فنی شرکت سابیر کارگاه کارون 3
[
رضا جمشیدی چنار ] - کارشناس ارشد واحدابزار دقیق شرکت سایبر کارگاه کارون 3

خلاصه مقاله:

همگرایی در فضاهای زیرزمینی با گذشت زمان به دلیل فشار توده سنگ ناشی از توزیع مجدد تنش پیرامون فضا افزایش می یابد. تغییر شکلهای منتجه تابع دو پارامتر فاصله ازجبهه کار و رفتار وابسته به زمان توده سنگ می باشد و روابط ارائه شده نیز تنها این دوارامتر را درنظر می گیرد وتاثیر کیفیت توده سنگ در کاهش میزان همگرایی لحاظ نمی شود. تخمین دقیق میزان همگرایی نیز نیازمند تحلیل دقیق عددی فضا است که به داده های اولیه فراوانی نیاز دارد. از سویی با ترکیب فرمولهای تجربی می توان میزان همگرایی را با توجه به کیفیت توده سنگ با دقت مناسبی پیش بینی نمود. در این مقاله میزان همگرایی نهایی در تونلهای آبگیر و آب برفوقانی سد ونیروگاه کارون 3 با توجه به کیفیت توده سنگ پیش بینی و با داده های حاصل از همگرایی مقایسه گردید.

کلید واژه ها: خوزستان