تعیین پارامترهای برشی توده سنگ با استفاده از برنامه رایانه ای

تعیین پارامترهای برشی توده سنگ با استفاده از برنامه رایانه ای

نویسنده:

[ مهدی حسینی ] - عضو هیات علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

خلاصه مقاله:

در تحلیل پایداری حفریات زیرزمینی و یا سطوح شیبدار سنگی (در حالتیکه تعداد دسته درزه ها بیش از 4 باشد از پارامترهای توده سنگ برای تحلیل پایداری استفاده می گردد). در صورتی که از معیار شکست موهر و کولمب استفاده شود داشتن پارامترهای برشی توده سنگ (C و fi توده سنگ) لازم و ضروری است. در این مقاله برنامه رایانه ای ارائه شده است که با استفاده از طبقه بندی RMR پارامترهای برشی توه سنگ و مقاومت تراکم تک محوری توده سنگ را محاسبه می نماید.

کلید واژه ها: سایر موارد