تعیین طول مهار (Anchor) در تحکیم فضاهای زیرزمینی بر اساس اندازه گیری های لرزه ای

تعیین طول مهار (Anchor) در تحکیم فضاهای زیرزمینی بر اساس اندازه گیری های لرزه ای

نویسنده‌گان:

[ محمدرضا داودی راد ] -
[
امیرهوشنگ رجائی ] -
[
زنده باد یوری گورشکف ] -

خلاصه مقاله:

در مصالح سازنده اطراف فضاهای زیرزمینی واتنبدگی و تغییر شکل هایی بر اساس تغییرات میدان های تنش در پیرامون آن وجود دارد. توزیع مجدد تنش بعد از حفاری به عوامل مختلفی نظیر شرایط زمین شناسی شکل و ابعاد مکان، حفاری شده و خواص فیزیکی سنگ بستگی دارد. روش ژئوفیزیکی لرزه نگاری می تواند برای تعیین زون بندی جداره تونل و تعیین عمق سنگ سالم مورد استفاده قرار گیرد. تاثیر قابل توجه تراکم و ابعاد درز و شکاف سنگ و شرایط تنش در میزان سرعت انتشار امواج الاستیک، امکان تعیین زون بندی ها را میسر ساخته و در نتیجه امکان تعیین موقعیت سنگ سالم و عمق بهینه برای مهار سنگ جداره تونل را فراهم می سازد . این روش در کف، دیواره ها و سقف تونل سرریز سد کوثر برای تعیین عمق سنگ سالم همزمان با پیشرفته حفاری و تعریض مورد استفاده گرفت.

کلید واژه ها: سایر موارد