رفتار نگاری سد تهم در دوران ساخت با استفاده از نتایج پیزومترها و سلولهای فشار کل

رفتار نگاری سد تهم در دوران ساخت با استفاده از نتایج پیزومترها و سلولهای فشار کل

نویسنده‌گان:

[ مهدی سیاری ] - کارشناس ارشد مکانیک سنگ
[
عباس شیشه چی ] - کارشناس راه و ساختمان
[
مجید محمدی ] - کارشناس الکترونیک

خلاصه مقاله:

تعدد عوامل موثر بر رفتار مکانیکی مصالح طبیعی، لزوم ارزیابی رفتار واقعی طرح های ژئوتکنیکی را ایجاب می نماید. با ارزیابی رفتار مصالح طبیعی در محل ساختگاه، می توان وضعیت پیش بینی شده توسط طراح را با عملکرد واقعی مقایسه و در صورت اختلاف، به دلایل ایمنی آنرا اصلاح و در غیر این صورت آن را تایید نمود. به عبارتی تعیین رفتار خاکریز ها، مکمل طراحی نظری است. (Wilson,S.D.1985) در این مقاله سعی گردیده با استفاده از نتایج پیزومترها و فشار سنج های نصب شده در هسته رسی، عملکرد سد تهم مورد ارزیابی قرار گیرد.


کلمات کلیدی:

سد تهم ، رفتار نگاری ، ضریب قوس زدگی ، ضریب فشار منفذی ، شکاف هیدرولیکی

کلید واژه ها: زنجان