روش اجرای بازگشایی دهانه ورودی تونل امامزاده هاشم (جاده هراز) و مشکلات پایداری آن

روش اجرای بازگشایی دهانه ورودی تونل امامزاده هاشم (جاده هراز) و مشکلات پایداری آن

نویسنده:

[ سیدمهدی پورهاشمی ] - کارشناس ارشد مهندسی معدن، جانشین سرپرست کارگاه تونل امامزاده هاشم - قرارگاه سازندگی نوح (ع) - موسسه حرا

خلاصه مقاله:

دهانه ورودی تونل امام زاده هاشم در سازند شمشک (مشتمل بر سنگهای شیلی و ماسه سنگ) واقع شده است و بعلت وضعیت تکتونیزه و گسله منطقه سنگهای دربرگیرنده آن بشدت خرد شده می باشد. بهمین علت روش باز کردن تونل که دارای سطح مقطع بزرگ (2 m 90) است با مقطع کوچک در حال اجرا می باشد. این پایلوت بصورت شیبدار بسمت تاج نهایی تونل حفاری می گردد وپس از رسیدن به تاج ددر امتداد محور تونل ادامه می یابد. پس از تکمیل پایلوت ادامه حفاری تا مقطع کامل تونل به صورت تعریض بشکل پیشروی در بخش فوقانی مقطع تونل و جبهه کاری دنباله رو در بخش تحتانی مقطع تونل خواهد بود. همچنین جهت پایداری شیب ترانشه های پرتال از پله های ایمنی و تحکیمات موقت (مش و شاتکریت) استفاده شده است.

کلید واژه ها: تهران