روش حفاری بخش ورودی تونلهای آبگیر نیروگاه کارون ۳

روش حفاری بخش ورودی تونلهای آبگیر نیروگاه کارون 3

نویسنده‌گان:

[ سیدعلی شریف واقعی ] - کارشناس ارشد دفتر فنی شرکت سایبر - کارگاه کارون 3
[
رضا تابان راد ] - کارشناس ارشد دفتر فنی شرکت سایبر - کارگاه کارون 3

خلاصه مقاله:

حفاری فضاهای زیر زمینی با دهانه غیر معمول به ویژه در شرایط ژئومکانیکی نامناسب همواره برای دست اندرکاران این قبیل فعالیتها ناخوشایند است و طراحان نیز تاحد امکان از این شرایط اجتناب می کنند و هر زمان که احداث چنین فضاهایی ناگریز می باشد، لزوما ازروشهای خاص باید بهره برد. از آنجا که بخش ابتدایی تونلهای آبگیر نیروگاه کارون 3 باید با قطر 21 متر حفر می شدند و از سویی نیز شرایط ژئومکانیکی محدوده نیز بسیار نامناسب بود، اتخاذ روش اجرایی متناسب با شرایط محیط و هندسه طرح را طلب می نمود. روش اجرای به کار رفته به طور خلاصه شامل حفر یک فضای قوسی شکل به ضخامت 2 متر در تاج تونل و پر کردن آن با بتن طی دو مرحله و سپس حفاری و پر کردن پایه های به ارتفاع 11 متر و به پهنای 4/5 متر در دو مرحله بعد بوده است. این مقاله روش اجرای فوق و تجارب حاصله را تشریح می نماید.


کلمات کلیدی:

کارون 3، تونلهای آبگیر ، فضاهای زیر زمینی

کلید واژه ها: خوزستان