طبقه بندی مهندسی توده سنگ پی سنگ سد شهید مدنی

طبقه بندی مهندسی توده سنگ پی سنگ سد شهید مدنی

نویسنده‌گان:

[ غلامرضا خانلری ] - استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه بوعلی سینا
[
هادی امیرانلو ] - دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی دانشگاه بوعلی سینا

خلاصه مقاله:

هدف اصلی بکارگیری یک سیستم طبقه بندی این است که بتوان مشخصه هایی را با استفاده از تکنیک های ساده ارزیابی ، سنجش و دسته بندی کرد، و با بهره گیری از نتایج چنین گروه بندی هایی امکان برآورد ماهیت ذاتی سنگ و چگونگی رفتار مهندسی آن را در شرایط مختلف فراهم اورد.
طبقه بندی توده سنگ استخوان بندی اصلی رویه طراحی تجربی را تشکیل داده و در مهندسی سنگ به طور گسترده ای استفاده می شود. از آنجا که رفتار مهندسی توده سنگ به مشخصات سنگ سالم و ناپیوستگی ها و نیز وضعیت آب زیرزمینی بستگی دارد. بدون شک حضور حداقل سه پارامتر زیر به منظور طبقه بندی توده سنگ لازم است. یک پارامتر به عنوان معرف مشخصه های سنگ سالم و یک پارامتر به عنوان ناپیوستگی ها و بالاخره پارامتر سوم شرایط آب زیرزمینی را توصیف می نماید.
در این تحقیق رده بندی ژئومکانیکی (RMR) و شاخص کیفیت توده سنگ (Q) برای پی سنگ سد شهید مدنی بر اساس کارهای صحرایی وبرداشتهای به عمل آمده و مقایسه بین این دو طبقه بندی برای سنگ مورد نظر انجام شده است.


کلید واژه ها: آذربایجان شرقى