مقایسه اقتصادی روشهای استخراج روباز و زیرزمینی در کانسار سنگ آهن سه چاهون

دسته معدن
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری دومین کنفرانس معادن روباز ایران
تاريخ برگزاری ۲۷ بهمن ۱۳۸۶

مقایسه اقتصادی روشهای استخراج روباز و زیرزمینی در کانسار سنگ آهن سه چاهون

نویسنده‌گان:

[ سیدکاظم اورعی میرزمانی ] - استادیار دانشکده فنی، گروه مهندسی معدن، دانشگاه تربیت مدرس
[
علی چمن آرا ] - کارشناس ارشد مهندسی معدن، گرایش استخراج

خلاصه مقاله:

کانسار سنگ آهن سه چاهون آنومالی XI متشکل از دو توده شمالی و جنوبی می باشد. با توجه به پراکندگی کانسار و عمق بالای روباره در توده شمال ی کانسار سه چاهون علاوه بر طراحی روبا ز ، ضرورت بررسی استخراج زیرزمینی شدت گرفته که منجر به طراحی زیرزمینی به روش تخریب در طبقات فرعی گردید، لذا برای انتخاب طرح مطلوب تر دو طرح روباز و زیرزمینی بررسی فنی و اقتصادی شده و مورد مقایسه قرار گرفته اند. در بر رسی اقتصادی دو طرح پس از محاسبه میزان سرمایه گذاری اولیه و هزینه های عملیاتی در سا ل های آینده با گنجاندن مناسب هزینه استهلاک و مالیات، جدول جریان نقدینگی تشکیل شده است . در طرح روباز زمان بازگشت سرمایه 3 سال و پنج ماه و مقداری ارزش خالص فعلی و نرخ بازگشت داخلی بدون احتساب مالیات 151 میلیارد ریال و 28 درصد محاسبه گردید. در طرح زیرزمینی نتایج محاسبات نشان م ی دهد که بازگشت سرمایه 3 سال و 11 ماه و مقادیر ارزش خالص فعلی و نرخ بازگشت داخلی به ترتیب 169 میلیارد ریال و 32 درصد میباشد. در نهایت با اینکه اجرای هر دو طرح امکانپذیر میباشد ولی در روش زیرزمینی مقادیر ارزش خالص فعلی و نرخ بازگشت داخلی بالاتر بوده و در نتیجه طرح زیرزمینی اقتصادیتر میباشد.


کلمات کلیدی:

معدنکاری زیرزمینی، سنگ آهن سه چاهون، روش تخریب طبقات فرعی

کلید واژه ها: یزد