ملاحظات ژئوتکنیکی درطراحی اولیه کاواک معدن آهن شماره ۳ گل گهر

دسته معدن
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری دومین کنفرانس معادن روباز ایران
تاريخ برگزاری ۲۷ بهمن ۱۳۸۶

ملاحظات ژئوتکنیکی درطراحی اولیه کاواک معدن آهن شماره 3 گل گهر

نویسنده‌گان:

[ حسین اکبری جور ] - کارشناس ارشد مکانیک سنگ، شرکت سنگ آهن گل گهر
[
سعید کریمی نسب ] - استادیار بخش مهندسی معدن، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
[
محسن نجف آبادی ] - کارشناس زمین شناسی، شرکت مهندسی کوشا معدن
[
اردشیر عسکری ] - مدیر امور معدن، شرکت سنگ آهن گ لگهر

خلاصه مقاله:

عوامل مختلفی شکل و ابعاد معادن روباز را کنترل م یکنند. این موضوع میبایستی به خوبی درک و در طراحی هر عملیات معدنکاری بکارگرفته شود. در معدن شماره 3 گ لگهر ویژگ یهای ساختاری توده سنگ بعنوان مهمترین پارامتر در طراحی شیب کاواک شناخته شده است. اولین قدم در طراحی کاواک، تحلیل ساختارهای زمین شناسی م یباشد. دومین معیار تاثیر گذار در این تصمی مگیری در نظر گرفتن امتداد و یا انحنای دیواره ها در صفحه، با توجه به تنوع مواد متشکله دیوارها و نیز ملاحظات اقتصادی و عملیاتی در حین استخراج م یباشند. امتدادهای مختلف دیوارها اصولاً
نیازمند به ملاحظات مختلف طراحی م یباشد. به منظور انجام این تحلیل، کاواک 15 ساله معدن شماره 3 گل گهر به چند ناحیه مختلف تقسیم شد. بر اساس اطلاعات حاصل از گمانه های حفاری برداشتهای ژئوتکنیکی در محدوده آنومالی شماره 3 گل گهر انجام گردید. در هر ناحیه با در نظر گرفتن ساختارهای زمی نشناسی به تحلیل امکان پایداری سینماتیکی گسیختگ یهای گوه ای، صفح های و واژگون شونده پرداخته شد. به منظور دستیابی به نواحی پایدار در اطراف کاواک، امتداد نواحی غیر پایدار م یباستی بر اساس نواحی مجاور تغییر داده شوند.


کلمات کلیدی:

معدن شماره 3 گل گهر، گسل، ناپیوستگی، تحلیل سینماتیکی

کلید واژه ها: کرمان