تحلیل ساختاری گسل قم- زفره و تاثیر آن در تکوین ساختارهای مرتبط با آن

دسته لرزه زمین ساخت
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
نویسنده محمد محجل- علی یساقی- نداپروهان-
تاريخ برگزاری ۰۶ شهریور ۱۳۸۰
گسل قم- زفره با روند کلی شمال باختری- جنوب خاوری و با طول تقریبی 200 کیلومتر از جنوب خاوری قم شروع و تا روستای زفره در 70 کیلومتری شمال خاوری اصفهان ادامه می یابد. تحلیل هندسی و جنبشی از مناطق برشی این گسله به همراه دلایل روشن ریخت زمین ساختی سازو کار امتداد لغز آن را تایید می نماید. دگر ریختی نهشته های آتشفشانی رسوبی پهنه ارومیه- دختر در این منطقه مرتبط با فعالیت این گسل بوده و رابطه زایشی آنها به صورت ساختار گل گونه (flower) نسبت به این گسل را نشان می دهد.

کلید واژه ها: قم