مطالعه شیوه های کمی و تحلیلی انتخاب روش استخراج در ذخیره شماره سه گل گهر

دسته معدن
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری دومین کنفرانس معادن روباز ایران
تاريخ برگزاری ۲۷ بهمن ۱۳۸۶

مطالعه شیوه های کمی و تحلیلی انتخاب روش استخراج در ذخیره شماره سه گ لگهر

نویسنده‌گان:

[ فرهاد صمیمی نمین ] - دانشجوی دکتری استخراج معدن، دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
[
کورش شهریار ] - دانشیار دانشکده فنی، دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
[
سعید کریمی نسب ] - استادیار دانشکده فنی، گروه مهندسی معدن، دانشگاه شهید باهنر کرمان

خلاصه مقاله:

روشهای استخراج چگونگی عملیات تولید در معدن را مشخص می نمایند. انتخاب روش درست در میان چندین روش از جنبه های اقتصادی، ایمنی و بهر هوری فعالیتهای معدنی اهمیت دارد. مشکل بودن این انتخاب از واقعیتهای متعددی ناشی می شود. یکی از این کمبودها عدم دسترسی به روش مشخص و جامعی برای انتخاب روش استخراج است. هر ذخیره منحصر به فرد بوده و خواص و مشخصات مهندسی مربوط به خود را دارد، که تأثیر زیادی در تصمیمگیری برای فعالیتهای متفاوت از جمله استخراج میگذارد. این مقاله شامل دو قسمت می باشد، در قسمت اول روشهای کمی نظیر نیکلاس وUBC بررسی شده و در بخش بعدی کاربرد تصمی مگیری چند شاخصه فازی بر اساس مدل یاگر معرفی شده است. پس از محاسبات در انتها روش استخراج روباز برای ذخیره فوق معرفی گردیده است.


کلمات کلیدی:

آنومالی شماره سه گ لگهر، انتخاب روش استخراج، تصمیم گیری چند شاخصه فازی، نرم افزار FDM ، روش استخراج روباز

کلید واژه ها: کرمان