معرفی نرم افزار PitBlast جهت تعیین الگوی چالزنی و آتشباری در معادن روباز

دسته معدن
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری دومین کنفرانس معادن روباز ایران
تاريخ برگزاری ۲۷ بهمن ۱۳۸۶

معرفی نرم افزار PitBlast جهت تعیین الگوی چالزنی و آتشباری در معادن روباز

نویسنده‌گان:

[ رضا خالوکاکایی ] - استادیار دانشکده معدن و ژئوفیزیک، گروه مهندسی استخراج معدن، دانشگاه صنعتی شاهرود
[
رضا خواجه نایینی ] - کارشناس ارشد مهندسی استخراج معدن، گروه مهندسی استخراج معدن، دانشگاه صنعتی شاهرود

خلاصه مقاله:

دستیابی به یک انفجار مطلوب در معادن روباز و به حداقل رساندن اثرات جنبی آتشباری و همچنین انجام عملیات به گونه ای که رابطه راندمان عملیات آتشباری و هزینه های مربوط به صورت بهین های باشد یکی از اهداف دس تاندرکاران امور استخراج معادن م یباشد. اجرای هر روش آتشباری علاوه بر هزین ههایی که به معدن از نظر زمانی و مالی تحمیل م یکند، ممکن است به نتایج رضایت بخشی منجر نشود. به همین لحاظ دستیابی به یک الگوی معقول حفاری و آتشباری اولیه، گام بزرگی در جهت رسیدن به چگونگی آرایش نهایی چالهای انفجار است. در این مقاله نرم افزار کامپیوتری PitBlast معرفی شده است که م یتواند الگوی حفاری و آتشباری را با استفاده از روشهای مختلف و به دفعات تعیین نماید. نرم افزارمذکور که با استفاده از زبان برنامه نویسی Borland C++ Builder 6 تهیه شده است، تحت سیستم عامل ویندوز قابل اجرا است و دارای چهار بخش کلی زیر است:
-1 بخش محاسبه و ارائه الگوی حفاری و محاسبات خرج گذاری
-2 بخش محاسبه الگوهای آتشباری کنترل شده در معادن روباز
-3 بخش محاسبه اقتصادی
-4 بخش محاسبه خردایش
نرم افزار مذکور م یتواند توسط معدنکاران برای تهیه الگوهای مذکور جهت تعیین عملیات انفجار بهینه در معادن روباز مورد استفاده قرار گیرد.


کلمات کلیدی:

نرم افزار آتشباری، الگوی حفاری و آتشباری، محاسبات اقتصادی آتشباری، آتشباری کنترل شده، خردایش

کلید واژه ها: سایر موارد