معرفی روش میانگین هارمونیک وزنی در برآورد مقاومت فشاری توده سنگها

دسته معدن
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری دومین کنفرانس معادن روباز ایران
تاريخ برگزاری ۲۷ بهمن ۱۳۸۶

معرفی روش میانگین هارمونیک وزنی در برآورد مقاومت فشاری توده سنگها

نویسنده‌گان:

[ محمدحسین باقری پور ] - استادیار دانشکده فنی، گروه مهندسی عمران، دانشگاه شهید باهنر کرمان،
[
سیدمرتضی مرندی ] - استادیار دانشکده فنی، گروه مهندسی عمران، دانشگاه شهید باهنر کرمان
[
سیدهادی حجازی ] - دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک خاک و پی، گروه مهندسی عمران، دانشگاه شهید باهنر کرمان

خلاصه مقاله:

عوامل گوناگونی همچون مقاومت سنگ بکر، فراوانی و الگوی توزیع و نیز مقاومت ناپیوستگیها بر مقاومت و تغییر شکل پذیری توده سنگها تأثیر دارند. به علاوه مقاومت توده سنگها به میدان تنش و توزیع آن در توده سنگ نیز بستگی دارد. وجود درزه در یک توده سنگ علاوه بر اینکه باعث بروز رفتار شدیداً غیر همسانگرد م یشود سبب کاهش مقاومت آن نیز م یگردد. افزایش تعداد درز هها کاهش هر چه بیشتر مقاومت سنگ را در پی دارد. با توجه به این که بین اثر یک مقاومت الکتریکی در مقاومت معادل یک مدار الکتریکی موازی و اثر یک درزه در مقاومت فشاری یک توده سنگ درزه دار تشابه قابل تعمقی وجود دارد، در این مقاله برای بدست آوردن مقاومت سنگهای درزه دار از روشی مشابه روش تعیین مقاومت معادل یک مدار الکتریکی موازی استفاده شده و یک روش میانگین وزنی هارمونیک پیشنهاد شده است. بدین منظور مجموع های از نتایج آزمایشگاهی قابل دسترس روی سنگهای درزه دار جمع آوری شده و سپس به منظور دستیابی به یک بانک اطلاعاتی قابل اطمینان این نتایج آزمایشگاهی با استفاده از تحلیل عددی و از طریق نرم افزارUDEC تائید و تکمیل گردیده است. با تجزیه و تحلیل آماری داد ههای تکمیل یافته، معیاری جهت تعیین مقاومت فشاری توده سنگهای دارای درز ههای منظم و غیرمنظم ارائه شده است که در آن عوامل مؤثر نظیر جهت درز هها، تعداد درز هها، میدان تنش و توزیع آن در توده سنگ در نظر گرفته شد هاند.


کلمات کلیدی:

توده سنگ، مقاومت فشاری، معیار تجربی، UDEC ، المانهای مجزا

کلید واژه ها: سایر موارد