پژوهش محور توسعه معدنکاری روباز در قرن حاضر

دسته معدن
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری دومین کنفرانس معادن روباز ایران
تاريخ برگزاری ۲۷ بهمن ۱۳۸۶

پژوهش محور توسعه معدنکاری روباز در قرن حاضر

نویسنده:

[ ابراهیم حسینی ] - استادیار دانشکده فنی، گروه مهندسی معدن، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین

خلاصه مقاله:

در این مقاله به مشکلات مهم فراروی استخراج بهینه در معادن روباز پرداخته میشود و سپس راهکارهایی به صورت عناوین پژوهشی جهت فائق آمدن بر مشکلات مطرح می شود. برای این منظور ابتدا اهداف پژوهشی در مقیاس ملی معرفی م یشوند و سپس برای رسیدن به آن اهداف عناوین پژوهشی مربوطه پیشنهاد میشوند. به عنوان نمونه کاهش قیمت تمام شده، کاهش انرژی مصرفی برای واحد وزن ماده استخراج شده، کاهش تلفات انسانی و افزایش ایمنی، برقراری ارتباط مناسب بین بخ شهای خصوصی و دولتی و کاهش مشکلات زیست محیطی از اهداف کلان پژوهشی هستند که برای رسیدن به این اهداف باید پژوهش های بسیاری انجام شود. از ارزیابیهای انجام شده در این پژوهش، این گونه نتیجه گرفته شد که برای توسعه پایدار لازم است پژوهش محور اصلی باشد و برای رسیدن به اهداف کلی در جهت توسعه معادن روباز باید زما نبندی مشخص برای انجام این پژوه شها صورت گیرد و نشست های علمی جهت تبیین یک استراتژی کارآمد انجام شود تا پژوهش در جهت مناسبی در ایران هدایت شود.


کلمات کلیدی:

پژوهش، معادن روباز، ترابری در معادن، محیط زیست، ایمنی در معادن، کاهش انرژی مصرفی

کلید واژه ها: سایر موارد