ارزیابی اقتصادی طرح مس سونگون

دسته معدن
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری دومین کنفرانس معادن روباز ایران
تاريخ برگزاری ۲۷ بهمن ۱۳۸۶

ارزیابی اقتصادی طرح مس سونگون

نویسنده‌گان:

[ وحید باقری ] - دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معدن دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، کارشناس شرکت مهندسان مشاور همپا بهینه
[
سیدکاظم اورعی ] - عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده تحصیلات تکمیلی، واحد تهران جنوب
[
فرشاد رشیدی نژاد ] - دانشجوی دکترای مهندسی معدن دانشگاه آزاد اسلام ی ، واحد علوم و تحقیقات ، کارشناس ارشد طرح مس سونگون

خلاصه مقاله:

در این ارزیابی یک مدل اقتصادی برای طرح مس سونگون تهی ه گردی د و سپس بر اساس آخرین و معتبرترین اطلاعات موجود بازنگری شد . بر اساس این ارزیابی با در نظر گرفتن ارزش کل دارا ی یها، نرخ بازده داخلی 8/9 درصد، ارزش کنونی خالص با نرخ تنزیل 6/5 درصد 112 میلیون دلار و قیمت سر به سری مس نیز 1844 دلار بر تن به دست آمد . مدل اقتصادی طرح مس سونگون به گونه ای طراحی شده است که بازگو کننده میزان حساسیت شاخ صهای مهم اقتصادی نسبت به تغییرات اجزای کلیدی مدل جریان نقدینگی از قبیل قیمت مس، هزینه های عملیاتی و سرمایه ای و نرخ تنزیل به صورت لحظه ای باشد . چنانچه از طر ح هایی با چنین ماهیتی انتظار می رود مطالعات انجام شده مؤید این بود که حساس ترین پارامتر قیمت مس م ی باشد. همچنین مشخص شد حساسیت ارزش کنونی خالص طرح نسبت به هزینه های عملیاتی اندکی بیشتر از هزینه های سرمایه ای است و این مطلب بیانگر این است که بهینه سازی هر دو پارامتر برای ارتقاء ارزش کنونی خالص در قیمت های کمتر از قیمت سر به سری ضروری م یباشد.


کلمات کلیدی:

ارزش کنونی خالص، نرخ بازده داخلی، مدل اقتصادی، توان اقتصادی

کلید واژه ها: آذربایجان شرقى