استفاده از رو شهای تحلیل عددی سه بعدی در تحلیل پایداری شیبها در معادن روباز

دسته معدن
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری دومین کنفرانس معادن روباز ایران
تاريخ برگزاری ۲۷ بهمن ۱۳۸۶

استفاده از رو شهای تحلیل عددی سه بعدی در تحلیل پایداری شیبها در معادن روباز

نویسنده:

[ علی مرتضوی ] - استادیار دانشکده مهندسی معدن ، متالورژی و نفت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران

خلاصه مقاله:

روشهای طراحی معمول شیب ها عمدتاً در پی پیش بینی زمان وقوع شکست در شیب م یباشند. به عبارت دیگر هدف از این روشها پیش بینی این است که چه موقع بارهای وارده به شیب ا ز حد مقاومت توده سنگ فراتر رفته و منجر به شکست آن می شود. مبنای اصلی محاسبات بدست آوردن بارهای وارده به سازه سنگی و مقایسه آن با مقاومت سازه م یباشد. روشهای طراحی متداول را می توان به دو دسته روشهای تجربی و روشهای تعادل حدی تقسیم بندی کرد. روشهای تجربی عمد تاً مبتنی بر تاریخچه رفتار شیب م یباشد. در این روشها تما می پارامترهای مؤثر در رفتار شیب در قالب یک دیاگرام طراحی ارائه و مورد استفاده قرار م یگیر د. این رو ش ها از دقت کافی برخوردار نبوده و نمی توان از آنها برای طراحی نهایی شیب ها بخصوص در سنگهای سخت که تاری خچه رفتار شیب نامعلوم و شکست بصورت ناگهانی اتفاق م یافتد استفاده کرد . روشهای تعادل حدی مبتن ی بر توسعه راه ح ل های دقیق م یباشند که توام با ساده سازی شرایط مرزی و مکانیک حاکم بر مسأله م یباشند. از این روشها وقتی می توان استفاده کرد که هندسه و شرایط مرزی مسأل ه ساده باشند . روشهای عدد ی، روشها ی پیشرفته طراح ی هستند که در چند دهه اخیر توسط جامعه
مهندسی معدن مورد استفاده قرار گرفته اند. در این روشها فیزیک و مکانیک حاکم بر مسئله بطور دقیق بیان شده و شرایط مرز ی حاکم بر مسئله را با دقت قابل قبول می توان در محاسبات اعما ل کرد . هدف از این مقاله مع رفی روشها ی عددی و جایگاه آنها از نقطه نظر تحلیل پایدار ی شیبها در معادن روباز می باشد. همچنین استفاده از روشها ی عدد ی در تحلیل پایداری و طراحی معادن روباز در قالب یک مطالعه موردی در یکی از معادن روباز کانادا ارائه خواهد شد.


کلمات کلیدی:

تحلیل پایداری، روشهای عددی، پایداری شیب

کلید واژه ها: سایر موارد