اعتبار سنجی نتایج حاصل از روش آنالیز تصویری جهت دانه بندی انواع سنگ آهن معدن گل گهر

دسته معدن
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری دومین کنفرانس معادن روباز ایران
تاريخ برگزاری ۲۷ بهمن ۱۳۸۶

اعتبار سنجی نتایج حاصل از روش آنالیز تصویری جهت دانه بندی انواع سنگ آهن معدن گل گهر

نویسنده‌گان:

[ ناصر تقی زاده ] - کارشناس ارشد استخراج معدن
[
حمید منصوری ] - استاد یار بخش مهندسی معدن، دانشگاه شهید باهنر کرمان
[
رضا ابراهیمی پور ] - کارشناس ارشد طراحی مهندسی معدن، شرکت مهندسی کوشا معدن
[
فرشید زمانی ] - کارشناس ارشد مهندسی معدن، مجتمع سنگ آهن گل گهر

خلاصه مقاله:

در این مقاله چگونگی تعیین دانه بندی انواع سنگ آهن معدن گل گهر و نتایج بدست آمده ارائه شده است . بدین منظور از روش آنالیز تصویری و نرم افزار Gold Size استفاده شده است. همچنین نتایج آنالیز تصویری با نتایج حاصل از آنالیز سرندی مورد مقایسه قرار گرفته است . هدف از این مقایسه اعتبار سنجی نتایج آنالیز تصویری بود .بدین ترتیب دو نمونه 16/8 و 18 تنی از دو نوع سنگ آهن معدن مورد آزمایش قرار گرفت و مشخص شد در هر دو نمونه با افزایش اندازه قطعات سنگ نتایج آنالیز تصویری به آنالیز سرندی نزدیکتر می شود و همچنین مشخص گردید که درصد خطای روش آنالیز تصویری در نمونه مگنتیت تحتانی بیشتر از مگنتیت اکسیدی است و دلیل این افزایش خطا به خاطر وجود نرمه زیاد بدلیل سختی کمتر این سنگ نسبت به سنگ مگنتیت اکسیدی م یباشد.


کلمات کلیدی:

آنالیز تصویری، آنالیز سرندی، خردایش، دانه بندی

کلید واژه ها: کرمان