اعتبار سنجی نتایج حاصل از روش آنالیز تصویری در دانه بندی سنگ معدن مس سرچشمه

دسته معدن
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری دومین کنفرانس معادن روباز ایران
تاريخ برگزاری ۲۷ بهمن ۱۳۸۶

اعتبار سنجی نتایج حاصل از روش آنالیز تصویری در دانه بندی سنگ معدن مس سرچشمه

نویسنده‌گان:

[ حمید ابراهیمی امیری ] - فارغ التحصیل کارشناسی ارشد استخراج معدن، گروه مهندسی معدن، دانشگاه کرمان
[
حمید منصوری ] - استادیار دانشکده فنی، گروه مهندسی معدن، دانشگاه کرمان
[
محسن امیررحمت ] - کارشناس ارشد معدنی و کان هآرایی، واحد تحقیقات معدنی و فراوری مواد، مجتمع مس سرچشمه

خلاصه مقاله:

آنالیز تصویری یکی از جدیدترین روشها جهت ارزیابی تعیین خردشدگی حاصل از آتشباری سنگ معدن ، برای قضاوت در مورد کارایی انفج ا ر و دانه بندی است . در این پژوهش که در مجتمع مس سرچشمه ای ران و بر روی سنگ معدن مس در مراحل مختلف خردایش انجام گردید ، از نرم افزارGoldSize استفاده شد . سپس نتایج آنالیز تصویری با نتایج حاصل از آنالیز سرندی مورد مقایسه قرار گرفت . هدف از ای ن مقایسه اعتبا ر سن جی نتایج حاصل از روش آنالیزتصویری بود . در مرحله اول ، جهت بررسی تاثیر تغییر تناژ بر نتایج آنالیز تصویری سه نمونه 1، 4/5 و 13/5 تنی آماده گردید . در مرحله دوم مطالعه ، از نمونه یک تنی در حالتهای توده ای و گسترده تصویربرداری گردید تا تاثیر نوع تصویربرداری بر نتایج آنالیز تصویری ارزیابی گردد.
در مرحله سوم ، جهت بررسی تاثیر نوع و ابعاد سنگ (در معدن ) بر نتایج روش آنالیز تصویری ، از نمونه باطله استفاده شد، بدین منظور از جبه هکار خرد شده باطله پس از انفجار، سه نمونه به تنا ژهای 2/5، 8 و 11 تنی تهیه شد.
این پژوهش نشان داد که ، در هر دو نمونه (باطله و ماده معدنی )، با افزایش اندازه قطعات سنگ ، نتایج آنالیز تصویری به آنالیز سرندی نزدی ک تر می شود. همچنین با افزایش وزن نمونه ، درصد اختلاف آنالیز تصویری نسبت به آنالیز سرندی افزایش می یابد، و در تصویربرداری تود ه ای (نمونه یک تنی) درصد خطای آنالیز تصویری نسبت به آنالیز سرندی بیشتر از حالت گسترده می باشد. نتایج این پژوهش نشان داد که جهت کاهش خطای ناشی از ذرات ریز در آنالیز تصویری روش تصوی ربرداری گسترده بر حالت تود های ارجحیت دارد.


کلمات کلیدی:

معدن مس سرچشمه، آنالیز تصویری، آنالیز سرندی، نرم افزار GoldSize

کلید واژه ها: کرمان