بهینه سازی برنامه ریزی تولید معدن سنگ آهن سه چاهون با استفاده از نرم افزارهای COMFAR III و NPVS+

دسته معدن
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری دومین کنفرانس معادن روباز ایران
تاريخ برگزاری ۲۷ بهمن ۱۳۸۶

بهینه سازی برنامه ریزی تولید معدن سنگ آهن سه چاهون با استفاده از نرم افزارهای COMFAR III و NPVS+

نویسنده‌گان:

[ علیرضا شیوایی ] - مدیر پروژه، شرکت مهندسین مشاور کاوشگران
[
بهرنگ فرشادی ] - مهندس ارشد پروژه، شرکت مهندسین مشاور کاوشگران
[
فرامرز نساج ] - سرپرست بخش کامپیوتر، شرکت مهندسین مشاور کاوشگران

خلاصه مقاله:

معدن سنگ آهن سه چاهون- آنومالی XI، دارای 94 میلیون تن سنگ آهن قابل استخراج با عیار متوسط 37 درصد می باشد ظرفیت استخارج این معدن 3/4 میلیون تن سنگ آهن با عیار 37 درصد پیش بینی شده، که متوسط عیار استخراجی بین 32 تا 42 درصد در کارخانه فراوری قابل استحصال میباشد. هدف از این مقاله تعیین محدوده نهایی پیت معدن و برنامه ریزی تولید می باشد، به نحوی که علاوه بر تأمین ظرفیت استخراجی پیش بینی شده و رعایت محدوده عیار جهت ورود به کارخانه فرآوری، مقدار باطله برداری سالانه به کمترین مقدار ممکن رسیده و از طرف دیگر ارزش خالص فعلی معدن افزایش یابد.به منظور یافتن راه حل برای دستیابی به اهداف فوق از نرم افزار NPVS+ استفاده شده است، این نرم افزار قادر به تعیین حد نهایی پیت معدن به روشL&G و برنامه ریزی تولید با درنظر گرفتن اهداف تعریف شده و افزایش ارزش خالص فعلی معدن میباشد. مهم ترین ورودی به نرم افزار NPVS+ علاوه بر پارامترهای فنی در طراحی پیت، مدل اقتصادی بلوکی معدن میباشد. پارامتر های اقتصادی برخلاف پارامترهای فنی بسیار متغیر بوده و با گذشت زمان دستخوش تغییر م یشوند، به همین دلیل و به منظور بدست آوردن یک مدل اقتصادی صحیح و انعطاف پذیر، از نرم افزارCOMFAR بهره گرفته شده است. در نرم افزارCOMFARبا تعریف مراکز هزینه ای مختلف (Cost Centers) هزین ههای مختلف ازجمله ، هزینههای سرمایهای (Capital Costs) هزینههای مربوط به بخشهای مختلف معدنکاری ،(Mining Costs) هزینههای ، عمومی و اداری (G&A Costs) و ... تفکیک دقیقی از نقش هزینهها در قیمت تمام شده صورت گرفته و به عنوان ورودی به نرم افزارNPVS+ داده شده است . با افزایش دقت و انعطاف پذیری مدل اقتصادی، خروجی های دقیق ترو متنوع تری از نرم افزار NPVS+ تهیه شده و تحلیل حساسیت برای هریک از هزینهها صورت گرفته است. مطالعات انجام شده باعث حذف دپوی پرعیار ، کاهش 51 میلیون تن باطله برداری و افزایش 1/5 میلیون تن سنگ آهن در 15 سال اول بهره برداری گردیده و در طی این سالها نسبت باطله برداری را از 2/44 به 1/74 کاهش داد.


کلمات کلیدی:

پیت نهایی معدن روباز، برنام هریزی تولید، ارزش خالص فعلی، مدل اقتصادی

کلید واژه ها: یزد