برآورد هزینه واحد عملیات سن گبرداری در انفجارهای روباز

دسته معدن
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری دومین کنفرانس معادن روباز ایران
تاريخ برگزاری ۲۷ بهمن ۱۳۸۶

برآورد هزینه واحد عملیات سن گبرداری در انفجارهای روباز

نویسنده:

[ رضا غفارزاده ] - مدیریت فنی حفاری، شرکت مهندسی سپاسد، کارگاه سد و نیروگاه گتوند علیا

خلاصه مقاله:

بسیاری از قراردادهای معدنی و عمرانی که در کشور منعقد می گردد حفاریهای روبازی را شامل می شوند که م یبایست به روش انفجاری انجام گیرد. هرچند که در فهرست بهای این گونه قراردادها بهای واحدی برای این عملیات لحاظ شده است، اما رقم واقعی هزین ههایی که برای انجام این حفاریها صرف خواهد شد، بسته به شرایط و هدف تعریف شده از حفاری، متفاوت م یباشد. لذا برآورد میزان هزینه صرف شده و قیاس آن با بهای واحد قرارداد مربوطه، امری ضروریست که م یبایست حین عملیات اجرایی توسط پیمانکاران انجام گرفته و در ارزیابی اقتصادی کار و تهیه رو شهای اجرایی مناسب مد نظر قرار گیرد. در این مقاله برای آشنایی با نحوه برآورد هزینه ها در یک فعالیت اجرایی، باتوجه به نر مهای رایج حفاری در پروژ ههای عمرانی و بخصوص مطالعات موردی چندگانه در جبهه کارهای متعدد پروژه سد گتوند علیا، تجزیه بهای واحد عملیات سن گبرداری در انفجارهای روباز تهیه شده است. در این برآورد کلیه فعالیتهای اجرایی که در چرخه عملیات حفاری روباز صورت م یگیرد فهرست شده و هزین ههای هر یک بر اساس قیمتهای روز (که در پروژ ههای عمرانی در حال هزینه است) بصورت متناظر قید گردیده است. سپس از دو روش مختلف، بهای واحد عملیات برای زمانی که انفجار روباز با هدف خاکبرداری و یا با هدف تولید مصالح انجام می شود بصورت جداگانه محاسبه و مقایسه گردیده اند.


کلمات کلیدی:

حفاری روباز، اقتصاد معدن

کلید واژه ها: سایر موارد