برآورد ظرفیت بهینه برای تولید سالیانه با استفاده از روابط تصحیح شده O'Hara

دسته معدن
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری دومین کنفرانس معادن روباز ایران
تاريخ برگزاری ۲۷ بهمن ۱۳۸۶

برآورد ظرفیت بهینه برای تولید سالیانه با استفاده از روابط تصحیح شده O'Hara

نویسنده‌گان:

[ بهرنگ فرشادی ] - کارشناس استخراج معدن، مهندسین مشاور کاوشگران
[
مژگان هادی مصلح ] - کارشناس استخراج معدن، مهندسین مشاور کاوشگران

خلاصه مقاله:

تعیین ظرفیت تولید بهینه در معادن اهمیت بسیاری دارد زیرا ظرفیت تولید مهمترین عامل مؤثر در برآورد تجهیزات و تهیه طرح استخراج می باشد و ارتباط مستقیمی با سرمایه گذاری اولیه دارد، با توجه به محدود بودن ذخیره قابل استخراج در معادن ، افزایش ظرفیت تولید و درنتیجه سرمایه گذاری اولیه مورد نیاز باعث کوتاه شد ن عمر بهر هبرداری م یشود و این امکان وجود دارد که سرمایه گذاری انجام شده بازگشت پیدا نکند . ازطرف د یگر کاهش ظرفیت تولید روند بازگشت سرمایه را کند نموده و با توجه با ارزش زمانی سرمایه ، میتواند بهره بر د اری از ذخیره را غیر اقتصادی کند. این امر بویژه در کانسارهایی که ذخیره کمی دارند بسیار پر اهمیت است. در مقاله حاضر بهینه سازی ظرفیت تولید در کانسار مس چهل کوره بررسی شده و برای انجام این کار از روابط O’Hara استفاده شده است . ابتدا با استفاده از مطالعات فنی - اقتصادی انجام شده برای کانسارهای مس مشابه در همان منطقه نظیر کانسار مس لار ، این روابط تصحیح شده و سرمایه گذاری و هزین ههای جاری مورد نیاز بصورت تابعی از ظ رفیت تولید ارایه گردیده است. سپس این توابع متناسب با شرایط برای کانسار مس چهل کوره تعمیم داده شده و بوسیله آن روند تغییر هزینههای تولید و ارزش خالص فعلی طرح در معدن و کارخانه فرآوری با ظرفیت تولید مشخص گردیده است. با توجه به روند این تغییرات محدود های برای ظرفیت تولید تعیین شده است که در آن امکان دستیابی به بیشترین سودآوری و یا کمترین هزین ههای تولید وجود داشته باشد.


کلمات کلیدی:

ظرفیت تولید، سرمایه گذاری اولیه، هزینه های جاری، روابط O'Hara ، ارزش خالص فعلی

کلید واژه ها: سایر موارد