بررسی مزیت نسبی معادن در حال بهره برداری مس ایران با استفاده از روش هزینه منابع داخلی (DRC )

دسته معدن
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری دومین کنفرانس معادن روباز ایران
تاريخ برگزاری ۲۷ بهمن ۱۳۸۶

بررسی مزیت نسبی معادن در حال بهره برداری مس ایران با استفاده از روش هزینه منابع داخلی (DRC )

نویسنده‌گان:

[ فاطمه سادات نبی یان جوردی ] - کارشناسی ارشد مهندسی معدن- استخراج
[
سیدکاظم اورعی ] - استادیار دانشکده فنی، گروه مهندسی معدن، دانشگاه تربیت مدرس

خلاصه مقاله:

یکی از فاکتورهای مهم برای برنامه ریزی اقتصادی یک کشور در حال توسعه مانند ایران، داشتن اطلاعات از مزیتهای نسبی مواد معدنی در امر تولید و صادرات میباشد. آگاهی از مزیتهای نسبی در بخش تجارت خارجی ب همنظور گسترش صادرات غیر نفتی و کاهش وابستگی به اقتصاد تک محصولی نفت، از ضرورت های برنامه ریزی کشور میباشد. ذخایر معدنی هر کشور از لحاظ تأمین مواد اولیه بسیاری از صنایع وابسته کشور مهم می باشد. یکی از اهداف برنامه چهارم توسعه اقتصادی و اجتماعی ایران تأکید بر استفاده از منابع اولیه موجود در کشور میباشد. کشور ایران موقعیت جغرافیائی ویژ های داشته و ساختار زمی نشناسی آن سرشار از مواد معدنی ارزشمندی است که پشتوانه قابل ملاحظ های برای پیشبرد برنامه های توسعه کشور محسوب می شوند. در این مقاله به کمک روش هزینه منابع داخلی (DRC) که یکی از رو شهای محاسبه مزیت نسبی محسوب میشود، وجود یا عدم وجود مزیت نسبی در تولید و صادرات مس به خارج از کشور مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. سپس دقت نتایج به دست آمده از این روش با استفاده از شاخصهای استاندارد جهانی مورد تجریه و تحلیل قرار گرفته است.


کلمات کلیدی:

معادن در حال بهره برداری مس، مزیت نسبی، هزینه منابع داخلی، تولید، صادرات، واردات

کلید واژه ها: سایر موارد