بررسی اولیه مهار و کنترل آب در معدن سنگ آهن سه چاهون

دسته معدن
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری دومین کنفرانس معادن روباز ایران
تاريخ برگزاری ۲۷ بهمن ۱۳۸۶

بررسی اولیه مهار و کنترل آب در معدن سنگ آهن سه چاهون

نویسنده‌گان:

[ محمد محمدخانی ] - فوق لیسانس مهندسی استخراج معدن، شرکت مهندسین مشاور کاوشگران
[
علیرضا شیوائی ] - فوق لیسانس مهندسی اکتشاف معدن، شرکت مهندسین مشاور کاوشگران

خلاصه مقاله:

معدن سنگ آهن سه چاهون آنومالی XI با ذخیره قابل استخراج 94 میلیون تن در دو پیت استخراجی با اعماق نهایی 330 و 250 متر و عملیات استخراجی بالغ بر 11 میلیون تن در س ا ل از معادن نسبتاً بزرگ روباز ایران محسوب می شود . نشت آب به معدن بعد از روباره برداری مشاهده شده است . جهت زهکشی و متعاقباً کاهش هزینه ها ی آتشباری و مسائل پایداری شیب و سایر موارد، برای اولین بار در ایران از روش مطالعاتی ایجاد دیواره آب بند یا پرده تزریق است فاده شده است . ایجاد دیواره آب بند یا پرده تزریق پیرامون معادن روباز یکی از گزینه های مهار آب به شمار می آید . در این مقاله، مطالعات امکان سنجی استفاده از دیواره آب بند در معدن سنگ آهن سه چاهون برای مهار آب ارائه می شود . به منظور طراحی دیواره آب بند در پیرامون این معدن ، بررسیهای اولیه شامل تهیه نقشه ها ی زمین شناسی مهندسی و هیدروژئولوژی، مطالعات ژئوفیز ی ک و انجام آزمایشات صحرائی صورت پذیرفته است . انجام حفاریهای مغزه گیری شناسایی و آزمایشات لوفران و لوژن در گمانه های حفر شده از عمده ترین اقدامات صورت گرفته جهت د ستیابی به ویژگیهای هیدروژئولوژیکی و سایر پارامترهای توده سنگ می باشد. براساس مطالعات صورت گرفته در این مرحله، مدل جریان آب زیرزمینی معدن تهیه شده است و جهت طراحی پرده آب بند بایستی مطالعات ادامه یابد.


کلمات کلیدی:

معدن روباز سنگ آهن سه چاهون، زهکشی، دیواره آب بند، هیدروژئولوژی، لوفران، لوژن

کلید واژه ها: یزد