بررسی توزیع خرد شدگی سنگها در اثر انفجار در معدن سنگ آهن سنگان

دسته معدن
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری دومین کنفرانس معادن روباز ایران
تاريخ برگزاری ۲۷ بهمن ۱۳۸۶

بررسی توزیع خرد شدگی سنگها در اثر انفجار در معدن سنگ آهن سنگان

نویسنده‌گان:

[ محمد عطائی ] - استادیار دانشکده مهندسی معدن و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود
[
نادر زیاری ] - کارشناس گروه استخراج معدن، دانشکده مهندسی معدن و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود

خلاصه مقاله:

خردشدگی مناسب از ویژگیهای یک انفجار خوب محسوب میشود. مطالعه بر رو ی خردشدگی و اندازه قطعات حاصل از هر انفجار علاوه بر ا ینکه می تواند به کاهش هز ینه های انفجار ثانویه منجر شود، بر رو ی پروسه بار گ یری و باربری نیز تأثیرگذارخواهد بود . یک انفجار با خردشدگی مناسب بر کل عملیات استخراج اثر م یگذارد و باعث کاهش هزینه کلی معدنکاری و افزایش راندمان تولید م یشود. پیش بینی ابعاد سنگهای خرد شده و تخمین توزیع خرد شدگی آنها از فاکتورهای مهم و موثر در انتخاب تجه یزات و عملکرد آنها م یباشد. برای ا ین منظور تا کنون روشها ی مختلف ی بکار رفته است که از آن جمله استفاده از مدلها ی ر یاضی توسط دن یس و گاما ، لارسون، کاز- رام، رز ین- راملر ، مؤسس ه تحقیقات آتشکاری کشور سوئد و ... م یباشد. در این مطالعه بر اساس انفجارها ی انجام شده در معدن سنگ آهن سنگان خواف ، توز یع ابعاد سنگها ی خرد شده محاسبه و با مدلها ی ریاضی فوق الذکر مقایسه شده است. بررسیها نشان میدهد که مدل کاز- رام بدل یل در برگرفتن عوامل مهمتر، نتا یج مناسبتر ی برا ی پیش بینی ابعاد قطعات حاصل از انفجار ارائه م یدهد.


کلمات کلیدی:

انفجار، خردشدگی، سنگ آهن

کلید واژه ها: خراسان رضوى