بررسی شاخصهای ایمنی در مجتمع سنگ آهن گل گهر

دسته معدن
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری دومین کنفرانس معادن روباز ایران
تاريخ برگزاری ۲۷ بهمن ۱۳۸۶

بررسی شاخصهای ایمنی در مجتمع سنگ آهن گل گهر

نویسنده‌گان:

[ امیرپرویز مهرانی ] - دانشجوی کارشناسی ارشد فرآوری مواد معدنی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
[
عباس سام ] - استادیار بخش مهندسی معدن، دانشگاه شهید باهنر کرمان
[
مسعود فرحناک ] - مدیریت ایمنی و بهداشت، مجتمع سنگ آهن گل گهر

خلاصه مقاله:

تهیه آمار حوادث ناشی از کار و بررسی و تجزیه و تحلیل آن، اقدام موثری در شناخت ماهیت حوادث، علل و پیامدهای ناشی از آن اس ت . بدیهی است چنین شناختی از حوادث ، عامل موثری در پیشگیری از بروز مجدد آنها در آینده است. در این پژوهش حوادث رخ داده در مجتمع سنگ آهن گل گهر بین سال های 1370 تا 1382 مورد بررسی آماری قرار گرفته است . ضرایب تکرار، شدت و شیوع حادثه محاسبه شده، نوع، علت، زمان و محل حادثه ، همچنین مدت اشتغال آسیب دیدگا ن مورد بررسی آماری قرار گرفته است . با توجه به بررسی های به عمل آمده بیشترین میزان حوادث در سال 1380 با ضریب تکرار 10/4 و شدیدترین حوادث در سال 1379 با ضریب شدت 4154 بوده است. این حوادث عمدتاً از نوع سقوط افراد و اشیاء، به علت بی احتیاطی و عدم رعایت اصول ای منی، در نوبت روزکار، بر روی پرسنل کم تجربه و ب ی تجربه و در محدوده کاری قسمت فرآوری مجتمع اتفاق افتاده است . نهایتاً با توجه به نتایج بدست آمده از این بررسی ها، پیشنهاداتی در جهت کاهش تعداد حوادث ، بهبود وضعیت ایمنی و جلوگیری از افزایش قابل پیش بینی حوادث در مجتمع سنگ آهن گل گهر ارائه شده است.


کلمات کلیدی:

حوادث، شاخصهای ایمنی، گلگهر

کلید واژه ها: کرمان