تاثیر دگرسانی و هوازدگی بر مقاومت سنگهای معدن مس سرچشمه

دسته معدن
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری دومین کنفرانس معادن روباز ایران
تاريخ برگزاری ۲۷ بهمن ۱۳۸۶

تاثیر دگرسانی و هوازدگی بر مقاومت سنگهای معدن مس سرچشمه

نویسنده‌گان:

[ محمد اسلامی ] - کارشناس ارشد مهندسی معدن (مکانیک سنگ)، بخش زمین شناسی و زهکشی، امور معدن، مجتمع مس سرچشمه
[
مرتضی اسدی پور میبدی ] - کارشناس ارشد زمین شناسی، کارشناس ارشد واحد ژئوتکنیک، بخش زمین شناسی و زهکشی، امور معدن، مجتمع مس سرچشمه
[
علی طاهری ] - کارشناس ارشد مهندسی معدن (مکانیک سنگ)، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

خلاصه مقاله:

دگرسانی و هوازدگی به عنوان فرایندهای طبیعی که پایداری و مقاومت سنگها را کاهش می دهند نیازمند بررسیهای ویژ ه ای در مطالعات مهندسی سنگ م یباشند. ارزیابی دگرسانی و هوازدگی در شرایط مختلف و تاثیر آن بر روی خصوصیات مهندسی سنگها مطالعات ویژه ای را م یطلبد. عوامل مختلفی از قبیل نوع سنگ میزبان و خصوصیات فیزیکوشیمیائی سیالات گرمابی بر روی دگرسانی تاثیر دارند در حالی که استعداد سنگها در مقابل هوازدگی به فاکتورهای متعددی از قبیل ترکیب کانی شناسی ، اندازه دانه، بافت، ساخت و شرایط محیطی بستگی دارد . تعیین و تشخیص درجات دگرسانی سنگها و مطالعه آنها در این قالب، به پیشگوئی بهتری از خصوصیات مهندسی آنها م یانجامد. در این تحقیق در راستای بررسی تأ ثیر دگرسانی و هوازدگی بر روی پارامترهای ژئومکانیکی سنگهای معدن مس سرچشمه (تشکیلات آندزیتی، گرانودیوریتی، سرچشمه پور ف یری و لیت فاین پورفیری بهمراه دگرسانی پتاسیک، فیلیک، آرژیلیک، پروپیلیتیک و بیوتیت ی )، تعداد زیادی داده های ک می با انجام آزمایش های مقاومت فشار ی تک محور ی، کشش غیر مستقیم برز یلی، بارنقطه ای، چکش اشمیت و جذب سریع آب گردآوری شد و خصوصیات فیزیکی و مکانیکی آنها مورد مطالعه قرار گرفت و مشخص گردید که بسیاری از پارامترهای ژئومکانیکی سنگها با افزایش درجه دگرسانی، کاهش مییابند.


کلید واژه ها: کرمان