تحلیل پایداری دیواره غربی معدن مس سرچشمه به کمک روش عددی المان مجزای دو بعدی

دسته معدن
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری دومین کنفرانس معادن روباز ایران
تاريخ برگزاری ۲۷ بهمن ۱۳۸۶

تحلیل پایداری دیواره غربی معدن مس سرچشمه به کمک روش عددی المان مجزای دو بعدی

نویسنده‌گان:

[ علی میردار منصور پناهی ] - کارشناس ارشد مهندسی استخراج معدن
[
سعید کریمی نسب ] - استادیار بخش مهندسی معدن، دانشکده فنی ومهندسی، دانشگاه شهید باهنرکرمان
[
حسین جلالی فر ] - عضو هیئت علمی دانشکده صنعت و معدن زرند، دانشگاه شهید باهنر کرمان
[
مهدی افسری نژاد ] - دکترای مهندسی استخراج معدن

خلاصه مقاله:

از جمله مسائل مهم در مهندسی سنگ، طراحی شیب در توده سنگهای درزه دار میباشد. پیش بینی میزان جابجایی و تغییر شکل شیروانی سنگی در طراحی شیب دیواره از اهمیت خاصی در مکانیک سنگ برخوردار است.جهت ارزیابی و تحقیق در زمینه مکانیسم شکست و پی شبینی لغزش در شیروانیها، نرم افزارUDEC یک ابزار بسیار قوی م یباشد. بنابراین در این تحقیق جهت ارزیابی مقدار پتانسیل ناپایداری در دیواره غربی معدن مس سرچشمه، که بصورت ساختاری کنترل م یشود، این نرم افزار مورد استفاده قرار گرفت. تطابق نتایج تئوریک با مشاهدات صحرائی نشان دهنده آنست که مدل مورد نظر رضایت بخش است و از آن م یتوان در پی شبینی جابجائی ناشی از عملیات معدنکاری و گسیختگی شیروانی متاثر از آب زیرزمینی بهره گرفت.

کلید واژه ها: کرمان