تعیین منحنی مشخصه رطوبتی زون غیراشباع سازه فروشویی مس سرچشمه با استفاده از آنالیز دانه بندی

دسته معدن
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری دومین کنفرانس معادن روباز ایران
تاريخ برگزاری ۲۷ بهمن ۱۳۸۶

تعیین منحنی مشخصه رطوبتی زون غیراشباع سازه فروشویی مس سرچشمه با استفاده از آنالیز دانه بندی

نویسنده‌گان:

[ عاطفه همتی ] - دانشجوی کارشناسی ارشد اکتشاف معدن، دانشگاه شهید باهنر کرمان
[
غلامرضا کمالی ] - استادیار دانشکده فنی، گروه مهندسی معدن، دانشگاه کرمان
[
هرمزد نقوی ] - عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمان

خلاصه مقاله:

تعیین منحنی مشخصه رطوبتی خاک جهت مطالعه هر گونه سیستم غیراشباعی مانند سازه فروشویی ضروری است. این منحنی مشخصه نشان دهنده رابطه بین میزان رطوبت موجود در خاک و مکش م یباشد. میزان رطوبت موجود در خاک بر عملکرد سیال در نتیجه بر میزان بازیابی مس موثر است. مطالعات زیادی جهت اصلاح فرایند فروشویی توده ای و رفع نواقص موجود با استفاده از عامل رطوبت صورت گرفته است. لذا آگاهی از تغییرات رطوبت موجود در سازه جهت بررسی رفتار سیال و طراحی الگوی بهینه زهکشی الزامی م یباشد. در مطالعه صورت گرفته در سازه فروشویی مس سرچشمه، میزان رطوبت خاک در حالت استفاده از آب و اسید در مکش های مختلف با استفاده از دستگاه Pressure Plate تعیین گردید. با استفاده از نتایج حاصل از آنالیز دانه بندی و به کارگیری شبکه عصبی سلسله مراتبیSchaap ضرایب هیدرولیکی خاک تخمین زده شد و در نهایت با در نظر گرفتن نتایج فوق، منحنی مشخصه ، رطوبتی خاک در دو حالت استفاده از آب و اسید رسم گردید. رفتار خاک در مقابل آب و اسید تفاوت اندکی نشان داد که ناشی از تأثیر ناچیز نوع سیال در مقایسه با خصوصیات بافتی خاک بر منحنی مشخصه رطوبتی خاک م یباشد. در نهایت از بین روابط موجود جهت رسم منحنی مشخصه رطوبتی خاک، مدل van Genuchten بر اساس تئوری Mualem تشخیص داده شد.


کلمات کلیدی:

مس سرچشمه، منحنی مشخصه رطوبتی، آنالیز دانه بندی، شبکه های عصبی و van Genuchten,Heap Leaching

کلید واژه ها: کرمان