دستاوردهای خصوصی سازی در گل گهر

دسته معدن
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری دومین کنفرانس معادن روباز ایران
تاريخ برگزاری ۲۷ بهمن ۱۳۸۶

دستاوردهای خصوصی سازی در گل گهر

نویسنده‌گان:

[ ناصر تقی زاده ] - دستاوردهای خصوصی سازی در گل گهر
[
حمیدرضا معین الدینی ] - مدیر عامل، شرکت مهندسین مشاور کوشا معدن

خلاصه مقاله:

مراحل آماده سازی و ساخت کارخانه تغلیظ معدن سنگ آهن گل گهر در اواخر سال 1372 ب ه اتمام رسید . همزمان با شروع بهر ه بردای از این مجتمع در سال 1373 ، برنامه خصوصی سازی نیز آغاز گردید و در ابتدا با واگذاری فعالیتهای واحدهای تولیدی معدن و کارخانه به شرکتهای پیمانکار و انتقال پرسنل آموزش دیده به این شرکتها ، اولین گام خصوصی سازی در این معدن بعنوان یکی از پیشگامان خصوصی سازی در کشور برداشته شد . در ادامه ، واحدهای تاسیسات، تعمیرات و نگهداری، مخابرات، حمل ونقل، خدمات و ... به بخش خصوصی واگذار گردید ه و در کنار آن با تقویت کادر نظارتی ، کنترل خود را بر عملکرد شرکتها افزایش داد ه اس ت. واگذاری این فعالیتها به بخش خصوصی تا حد بسیار زیادی از تصد ی گری گل گهر در امور جاری کاسته شده و زمینه را برای برنامه ریزی استراتژیک و اجرای طرحهای توسعه ای فراهم نمود ه است که از جمله آ نها می توان به طرح بازیابی هماتیت، کارخانه گندله سازی و راه اندازی معدن شماره 3 با ذخیر ه ای بیش از 600 میلیون تن اشاره نمو د . علاوه بر اجرای خصوصی سازی در زمینه انجام فعالیتهای تولیدی و خدماتی، در زمین ه انتقال مالکیت نیز گل گهر گامهای ارزند ه ای را برداشته است، به گون ه ای که در حال حاضر تنها 20 % از سهام این شرکت در اختیار دولت م یباشد. شاخصهای مورد مطالعه روند رو به رشدی را در عملکرد کلی مجموعه نشان م ی دهد. تعداد پرسنل مستقیم گل گهر از 1034 نفر در سال 72 به 449 نفر در سال 82 کاهش یافته است و پرسنل شرکتهای تولیدی نیز رشد منطقی و کنترل شده ای را با توجه به اجرای طرح توسعه و افزایش تولید داشت ه اند. میزان تولید از 1/3 میلیون تن کنسانتره در سال 73 به 3/5 میلیون تن در سال 82 افزایش یافته است. همچنین شاخص تولید به ازای هر نفر پرسنل تولیدی از 4244 تن در سال 79 به 5523 تن در سال 83 افزایش یافته است و نسبت سود به فروش در 5 سال اخیر نیز رشد چشمگیری داشته به گون ه ای که سود گل گهر در سال 82 به بیش از 180 میلیارد ریال بالغ گردی د ه اس ت. از جمله راهبرد هائی که به حفظ و رشد روند مثبت اقتصادی این شرکت کمک خواهد کرد م ی توان به نظارت هر چه دقیق تر بر عملکرد پیمانکاران در زمینه افزایش تولید و حفظ و
نگهداری از تجهیزات، تقویت و توسعه نیروی انسانی متخصص و ایجاد سیستمهای شناسائی و ارزیابی پیمانکاران اشاره نمود.


کلمات کلیدی:

خصوصی سازی، بهره وری، سیستمهای نظارتی، اقتصاد بازار، برنامه ریزی استراتژیک، توسعه

کلید واژه ها: کرمان