انکلاوهای سورمیکاسه (رستیت) در گرانیتوئیدهای الیگودرز

دسته پترولوژی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
نویسنده محمود خلیلی- نسرین باقری -زهرا لقمانی
تاريخ برگزاری ۰۶ شهریور ۱۳۸۰
انکلاوهای سورمیکاسه در گرانیتوئیدهای الیگودرز دارای کانیهای آلومینیوم دار (آندالوزیت، سیلیمانیت، بیوتیت) و نیز گارنت و پلاژیو کلاز فراوان است. بر اساس آنالیز میکروپروب گارنت، از نوع آلماندین و فاقد منطقه بندی (زونینگ) است. پلاژیو کلازهای آنکلاوها دارای هسته پر کلسیم تر (آنورتیت) و حاشیه کم کلسیم تر از گرانیت میزبان است. وجود این مجموعه کانی در انکلاوهای رستیت دال بر آن است که گرانیتوئیدهای الیگودرز بر اثر ذوب بخشی مواد رسوبی (پلیتی) نواحی عمیق در پوسته بوجود آمده است (گرانیت S).

کلید واژه ها: سایر موارد