مقایسه رفتار سدهای خاکی و بتونی در مقابل زلزله

مقایسه رفتار سدهای خاکی و بتونی در مقابل زلزله

نویسنده‌گان:

[ عباس عباس زاده ] - عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد الیگودرز- دانشجوی دوره دکترای تخصصی ژئوفیزیک – زلزله شناسی.
[
محسن گودرزی ] - مدرس حق التدریس دانشگاه آزاد اسلامی، واحد الیگودرز- فارغ التحصیل مهندسی عمران از دانشگاه علم و صنعت.

خلاصه مقاله:

فلات ایران از نظر لرزه خیزی بسیار پیچیده بوده و هر 5 سال یک زلزله مخرب در کشورمان رخ می دهد . لذا برای دستیابی به لرزه خیزی یک گستره، سه دسته داده های دیرینه زلزله شناسی، تاریخی و دستگاهی باید مورد استفاده قرار گیرند. قبل از طراحی و ارزیابی لرزه ای ساز هها لازم است که عواملی از قبیل لرزه زمین ساخت گستره طرح (Seismotectonic) انتخاب زمین لرزه برای سطوح مختلف طراحی، برآورد صحیح پارامترهای لرزه ای و انتخاب پارامترهای لرز های مد نظر قرار گیرند.


کلید واژه ها: لرستان