استفاده از شیمی هورنبلند در تعیین T, P تبلور گرانیتوئیدهای قلعه یقمش غرب استان یزد

دسته پترولوژی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
نویسنده محمود خلیلی- زهرا لقمانی- نسرین باقری- قدرت ترابی
تاريخ برگزاری ۰۶ شهریور ۱۳۸۰
مطالعات اخیر نشان داده است که میزان( Al (tot در هورنبلند سنگ های آذرین به فشار و دمای تبلور بستگی دارد. البته این بارومتری برای سنگ های کالک آلکالن شامل کانیهای زیر صادق است کوارتز+ پلاژیو کلاز + اورتوکلاز+ هورنبلند+ بیوتیت+ تیتانیت+ یک فاز اکسیدی (Fe, Ti) مگنتیت یا ایلمنیت.
هورنبلند های این منطقه توسط تجزیه میکروپروب مطالعه و از نوع ترمولیت- اکتینولیت تشخیص داده شد و با توجه به فاز دیاگرامهای موجود و اطلاعات مربوط به تجزیه میکروپروب که در دانشگاه اکلاهمای امریکا انجام شده فشار این توده ها 70±3/26 درجه سانتیگراد اندازه گیری شد.
همچنین توده گرانیتوئیدی منطقه، به خاطر وجود آمفیبول از نوع کلسیک و بافت روزنه ای از نوع کالکو آلکالن و از لحاظ عمق، مزوزوترمال- اپی زونال تشخیص داده شد.

کلید واژه ها: یزد