بررسی و مقایسه روشهای مختلف تحلیل ساختمانهای خمشی دربرابر زلزله مطابق آیین نامه ۲۸۰۰ ایران

دسته تکتونیک
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری مقالات اولین همایش زلزله درود
تاريخ برگزاری ۰۴ اسفند ۱۳۸۶

بررسی و مقایسه روشهای مختلف تحلیل ساختمانهای خمشی دربرابر زلزله مطابق آیین نامه 2800 ایران

نویسنده‌گان:

[ سیدمحمد سیدپور ] - دانشجوی دکتری سازه، بخش مهندسی عمران، دانشکاه شهید باهنر، کرمان
[
عبدالرضا آسترکی ] - عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی درود، درود

خلاصه مقاله:

جهت بررسی رو شهای مختلف تحلیل لرزه ایی ساختمانها مطابق استاندارد 2800 ، تعدادی ساختمان دو بعذی و سه بعدی با ارتفاعات مختلف و در دو حالت با سقف صلب و ب دون سقف صلب مورد مطالعه قرار گرفتند . ساختمانهای مورد نظر به کمک نرم افزار ETABS با استفاده از روشهای تحلیل تاریخچه زمانی، تحلیل طیفی و روش استاتیکی معادل آیین نامه مود نظر تحلیل شدند و نتایج حاصل از روشهای مختلف شامل جابجایی طبقه آخر، برش پایه و زمان تناوب اصلی تحلیل ی و تجربی آیین نامه مقایسه شدند . جهت بررسی درستی نتایج ، در برخی موارد نتایج حاصله با نتایج حاصل از نرم افزار ANSYS مقایسه شدند که تطبیق خوبی حاصل شده است . در پایان نقاط ضعف و قوت هر روش و پیشنهادات مربوطه بیان شدند.


کلمات کلیدی:

استاندارد 2800 ، تحلیل تاریخچه زمانی، تحلیل طیفی، روش استاتیکی معادل

کلید واژه ها: سایر موارد