بررسی سقفهای تابی – کششی باتوجه به اصول معماری وتاثیرات استفاده ازاین سقفهادر هنگام بروز زلزله

بررسی سقفهای تابی – کششی باتوجه به اصول معماری وتاثیرات استفاده ازاین سقفهادر هنگام بروز زلزله

نویسنده‌گان:

[ علیرضا محمدزاده ] - ایران- لرستان – درورد – دانشگاه آزاداسلامی گروه عمران و معماری
[
مهرانگیز پیریایی ] - ایران- لرستان – درورد – دانشگاه آزاداسلامی گروه عمران و معماری

خلاصه مقاله:

برای رسیدن به – دیافراگم صلب – در - سقف – کوششهای فراوانی شده است ولی عملا بعلت مشکلات اجراوخصوصیات مصالح موفقیت چندانی حاصل نشده است باااستفاده ازروش تئوری سقفهای – تا بی کششی - تاحدود زیادی به خصوصیات چنین سقفهای نزدیک می شویم نتایج با توجه به قوانین تحلیل سازه بدست آمده است وبا اصول معماری جدید سازگاراست بررسی وخصوصیات چنین سازه ای در ساختمان تا حدی انتظارات ما را به سقف دیا فراگم صلب نزدیک می کند وهم ازلحاظ مقاومت پذیری بالاتر وهم ازلحاظ واکنشهای متفا وتی نسبت به سقفهای معمولی انتظا رات ما را برآورده است .

کلید واژه ها: سایر موارد