تشخیص اپیدوت ماگمایی از اپیدوت ثانویه و عامل ایجاد ماگماتیسم در سنگ های نفوذی قلعه یقمش غرب استان یزد

دسته پترولوژی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
نویسنده محمود خلیلی- زهرا لقمانی - موسی نقره ییان
تاريخ برگزاری ۰۶ شهریور ۱۳۸۰
اپیدوت یک کانی است که هم به صورت ماگمایی و هم به صورت ثانویه تشکیل می شود با استفاده از بافت سنگ می توان اپیدوت اولیه را از ثانویه تشخیص داد. با استفاده از نتایج میکروپروب که از اپیدوت های گرانودیوریت های ناحیه قلعه یقمش به دست آمده و همچنین مطالعات پتروگرافی اپیدوت های این منطقه از نوع ثانویه تشخیص داده شدند و با استفاده از مطالعات پتروگرافی و صحرایی منشاء ماگماتیسم در این منطقه به گسل ها ارتباط داده شد.

کلید واژه ها: یزد