پتروگرافی، ژئو شیمی و پترو ژنز آندزیتهای غرب اردکان

دسته پترولوژی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
نویسنده جواد قانعی اردکانی- علی درویش زاده
تاريخ برگزاری ۰۶ شهریور ۱۳۸۰
سنگ های آندزیتی غرب اردکان بخش کوچکی از زون آتشفشانی ارومیه- دختر و ایران مرکزی است که به سن ائوسن و به صورت مجموعه آندزیت- تراکیت- داسیت- ریولیت و سنگ های آذر آواری وابسته بوده که در آن میان آندزیت ها بیشترین گسترش را دارند. بر اساس مطالعات پتروگرافی آندزیتها دارای بافت پرفیری هیالوپرفیری و گلومرپرفیری با تجمعی از کانیهای پلاژیوکلاز، آلکالی فلدسپار، بیوتیت و هورنبلند بوده و به شدت تحت تاثیر دگرسانی پروپیلیتی شدن و اپیدوت زایی قرار گرفته اند. از نظر ژئو شیمیایی آندزیتهای مورد مطالعه از نوع کوهزایی اسیدی با پتاسیم بالا هستند و ماگمای تشکیل دهنده این سنگ ها ماهیت متا- پرآلومین و کالکو آلکالن پتاسیم متوسط- زیاد دارند. به طور کلی انطباق خوبی از نظر شیمیایی، صحرایی و پتروگرافی با آندزیت های آند مرکزی داشته و می توان مدل پیشنهادی این منطقه به عبارتی دیگر فرایند تشکیل ماگما بر اساس فرایند چند منشا ای و چندمرحله ای برای منطقه مورد مطالعه درنظر گرفت.

کلید واژه ها: سایر موارد