فشار امواج بر روی سازه های قائم

فشار امواج بر روی سازه های قائم

نویسنده:

[ سیدعلی آزرمسا ] - استادیار بخش عمران دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس

خلاصه مقاله:

در این مقاله ابندا فشار وارده از طرف امواج بر یک دیواره قائم بر اساس تئوری امواج دامنه کوتاه دامنه کوتاه محاسبه می شود. سپس با بحث و بررسی در مورد توجه قرار می گیرد. بدین منظور، نتایج حاصله از محاسبات انجام شده در مورد فشار امواج بر روی یک دیوار قائم این بار بر اساس تئوری غیر خطی ارائه می شود. در ادامه، محدودیت های استفاده از نتایج حاصله از تئوری غیر خطی جهت طراحی موج شکن ها و دیوارهای ساحلی نیز مورد بحث قرار می گیرد. سپس در مورد فرمول تصحیح شده گودا که در حال حاضر در سطح بین المللی برای طراحی اینگونه از سازه های دریایی مورد استفاده قرار می گیرد بحث شده و ویژگیهای آن مطرح می شود. نهایتا نتایج آزمایشات مدل فیزیکی و ریاضی انجام شده برروی فشار شک یا ضربه ای ناشی از امواج شکنا ارائه و با نتایج حاصل از فرمول تصحیح شده گودا مقایسه شده و لزوم توجه به نتایج آزمایشگاهی که شکست امواج و تاثیرات آن را نیز لحاظ کرده اند مورد بحث قرار می گیرد.

کلید واژه ها: سایر موارد