مطالعه انتقال اندازه حرکت بین هوا و دریا در خلیج فارس(بوشهر)

مطالعه انتقال اندازه حرکت بین هوا و دریا در خلیج فارس(بوشهر)

نویسنده‌گان:

[ سوسن حاجی مبینی ] - دانشجوی دکتری فیزیک دریا دانشگاه آزاد اسلامی
[
بیدختی ] - استاد موسسه ژئوفیزیکدانشگاه تهران

خلاصه مقاله:

برهم کنش انرژی اندازه حرکت ، جرم که بین جو و دریا رخ می دهد، گردشهای جو و اقیانوس را در مقیاسهای بسیار وسیع((از نظر طیف مقیاس)) مورد تاثیر قرار می دهد. شناخت فیزیکی این فرآیندها برای پارامتریزه کردن صحیح آنها لازم است. روابط صحیح بدست آمده برای محاسبه درست این برهم کنش ها، برای مطالعات انر»ی سطح دریا، پیش بینی وضع دریا، مدل کردن لایه مرزی اقیانوس و همینطور جریانهای سطحی دریا لازم و ضروری است. یک مدل نیمه تجربی برهم کنش تلاطمی جو اقیانوس و پایداری محیط که ابتدا توسط لیو و دیگران (1979) شناخته شده تکوین و آزمایش می شود. داده های واقعی مربوط به ایستگاههای هواشناسی دریایی در خلیج فارس به عنوان ورودیهای مدل استفاده شده و پارامترهای مهمی مثل ناهمواری سطح آب Z(وضعیت امواج سطحی) و ضرایب انتقال توده ای اندازه حرکت Drag coefficient) (گرما، رطوبت برای این محیط ، برای شرایط مختلف جوی(ماههای مختلف سال) بدست می آید.همینطور پارمترهای دیگری مثل سرعت اصطکاکی جو در سطح آب، ارتفا ماینون-اوبکوف لایه سطحی جو روی دریا نیز محاسبه می گردند.

کلید واژه ها: بوشهر