مطالعه بررسی و ارزیابی آسیب ها و ارائه راه حل و اجرای عملیات بهسازی و تعمیر برای اسکله مجتمع فولاد هرمزگان-بندرعباس

مطالعه بررسی و ارزیابی آسیب ها و ارائه راه حل و اجرای عملیات بهسازی و تعمیر برای اسکله مجتمع فولاد هرمزگان-بندرعباس

نویسنده:

[ شهریار آرین نیا ] - مدیر پروژه طرح و اجرای بهسازی شرکت سازه های فرد سهند-مجتمع فولاد هرمزگان

خلاصه مقاله:

به علت شرایط خاص محیطی و وجود محیط بسیار مهاجم و خورنده در ناحیه جنوب و در سواحل خلیج فارس، اکثر سازه های بتنی ساخته شده در این ناحیه، پس از گذشت مدت زمان کوتاهی دچار آسیب های جدی گردیده اند. علاوه بر شرایط محیطی، عوامل متعدد دیگری در ارتباط با نحوه طراحی و اجرا در این آسیب دیدگیها بسیار موثر می باشند. اسکله مجتمع فولاد هرمزگان یکی از بزرگترین اسکله های کشور است که به علت اهمیت آن از یکسو و مشاهده آثار خوردگی و آسیب از سوی دیگر، از نیمه دوم سال 78 تحت ارزیابی و بررسی قرار گرفت. مطالعات و بررسی های انجام شده طی مدت حدود 7 ماه منجر به ارزیابی دقیق سازه، تعیین شدت آسیب ها و خرابیها شناخت علل عمده خرابیها و ارائه راه حل اجرایی برای بهسازی و تعمیر این سازه خاص گردید. شاید بتوان گفت که بررسی خوردگی و خرابی ها و ارائه روش علمی برای اجرای یک سازه پیش تنیده در این ابعاد در کشور و احتمالا در منطقه تازگی داشته و این خود مؤید اهمیت کار انجام شده می باشد.

کلید واژه ها: هرمزگان