گزارشی از ژئوشیمی و پتروژنز توده های نفوذی غرب سورک (استان یزد)

گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
نویسنده موسی نقره ییان- ایرج نوربهشت- محمدعلی مکی زاده- لیلی شیرزاد ملایری
تاريخ برگزاری ۲۰ دی ۱۳۸۳
توده های نفوذی غرب سورک در زون ساختاری ارومیه- دختر واقع شده اند. این زون در واقع بخش غربی واحد تکتونیکی ایران مرکزی را تشکیل می دهد.
این توده ها با ابعاد کوچک و بزرگ، ولکانیک های ائوسن را قطع نموده و از لحاظ سنگ شناسی عمدتاٌ از گابرو، دیوریت، مونزونیت (دیوریت های غنی از پتاسیم)، گرانودیوریت، گرانیت (گرانیت صورتی و گرانیت آپلیتی) تشکیل شده اند.
دیاگرام های ژئو شیمیایی عناصر اصلی، ماگمای بوجود آورنده گرانیتوئیدها را کالکو آلکالن غنی از پتاسیم، متا آلومین تا کمی پر آلومین و از نوع I معرفی می کند. علاوه بر آن داده های ژئو شیمیایی منتقل شده بر روی دیاگرام AFM (ایروین و باراگار 1971)، هارکر (1909) و دیاگرام عناصر فرعی و اثری (فلوید و وینچستر 1975) بیانگر آن است که ماگماهای مولد توده های بازیک، حدواسط و اسیدی منطقه هم ریشه نبوده و روند تفریق یکسانی را پشت سر نگذاشته اند. دیاگرامهای ژئو شیمیایی عناصر اثری، محیط تکتونیکی VAG را برای این توده ها در نظر می گیرد.

کلید واژه ها: یزد