پیش بینی امواج ناشی از باد بر اساس مدل آماری و شبکه های عصبی در منطقه بوشهر

پیش بینی امواج ناشی از باد بر اساس مدل آماری و شبکه های عصبی در منطقه بوشهر

نویسنده‌گان:

[ کامران لاری ] - دانشجوی دوره دکتری فیزیک دریا دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
[
امیرحسین پورمندی یکتا ] - کارشناس ارشد فیزیک دریا کارشناس مرکز تحقیقات آب
[
فرهاد مهدی پور ] - دانشجوی دوره دکتری کامپیوتر مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران

خلاصه مقاله:

امروزه فکر گرفتن انرژی از دریا بیشترین نگاه پژوهشگران را به دانستن وضعیت دریا معطوف ساخته است. شناخت رابطه بین ارتفاع امواج و پارامترهای مهم در تولید آن یعنی سرعت باد، جهت باد و اختلاف دمای هوا و آب دریا برای پیش بینی امواج ضروری است. منطقه ای که در این مقاله به بررسی امواج آن پرداخته شده مربوط به بویه ای است کهخ در سواحل بوشهر به مختصات جغرافیایی 28 57 N و 50 50 E واقع بوده و پارامترهای مختلف مربوط به امواج را در طی حدود 19 ماه ثبت و به ساحل مخابره کرده است.با تجزیه و تحلیل های آماری و استفاده از نرم افزارSPSS معادله رگرسیون ارتفاع امواج بر حسب متغییرهای مستقل سرعت باد، جهت باد و اختلاف دمای هوا و آب دریا بدست آمد. اما با توجه به اینکه رابطه بین ارتفاع امواج و پارامترهای مستقل ذکر شده یک رابطه غیرخطی است. برای دقت بیشتر در پیش بینی ارتفاع امواج از یک شبکه عصبی استفاده شد و بهترین نگاشت بین ارتفاع امواج و متغیرهای مستقل بدست آمد.

کلید واژه ها: بوشهر