آلودگی صوتی و نأثیر آن بر آبزیان

آلودگی صوتی و نأثیر آن بر آبزیان

نویسنده:

[ فرناز مجاب ] - دانشجوی مهندسی منابع طبیعی(شیلات) دانشگاه خلیج فارس

خلاصه مقاله:

امروزه بحث آلودگی صدا در اجتماعات انسانی و محیط کار با توجه به تاثیرات روانی حاصله موضوع تازه ای نیست. تاثیرات صوت یقینا در محیط های جانوری به وی»ه آبزیان که از حساسیت بالاتری برخورداند و با تشدید صوت مواجه می شوند بیشتر است. انتشار صوت به عنوان یکی از عوامل ایجاد استرس و بیماری های ناشی از آن می تواند مورد بررسی قرار گیرد. استرس پدیده ای است که توسط عوامل محیطی و دیگر فاکتورهای زیستی به وجود می آید و در حقیقت می توان گفت که حالات طبیعی بدن آبزی را دچار اختلال نموده و مجموعه ای از تغییرات مرفولوژیک، بیو-شیمیای و فیزیولوژیک راسبب می گردد.گزارش تحلیلی راجع به اثرات صدا روی رفتار و فرایندهای مربوطه در حیوانات دریایی توسط A.A.Myberg در سال 1990 منتشر شد. نتایج این گزارش نشان می دهد که انواع بالن و نهنگ در مواجهه با صدای ناشی از اکتشاف نفت در سواحل دچار انزجار و ناسازگاری شده اند. تفاوت در پاسخ جانوران دریایی نسبت به میزان صدای منتشره و نوع جانور بستگی دارد.


کلمات کلیدی:

امواج صوتی ، استرس ، آلودگی صوتی ، پستانداران دریایی

کلید واژه ها: سایر موارد