آنالیز عددی تفرق امواج خطی و غیرخطی حول بدنه یک پایه استوانه ای به روش اجزا محدود

آنالیز عددی تفرق امواج خطی و غیرخطی حول بدنه یک پایه استوانه ای به روش اجزا محدود

نویسنده‌گان:

[ محمود اصغری ] - دانشجوی کارشناسی ارشد هیدرولیک دانشگاه شهید باهنر کرمان
[
محمدجواد خانجانی ] - دانشیار دانشکده عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان
[
غلامعباس بارانی ] - دانشیار دانشکده عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان

خلاصه مقاله:

در این تحقیق معادلات حام بر تفرق امواج بصورت خطی و غیرخطی در نظر گرفته شده اند. مقایسه ای بین دستگاه معادلات خطی و غیرخطی صورت گرفته و حل عددی معادلات حاکم، به روش اجزا محدود ارائه گردیده است. در ارائه حل عددی معادلات پدیده تفرق امواج نیز با استفاده از تئوری تفرقDiffraction Theory) ملحوظ شده است.


کلمات کلیدی:

تفرق ، امواج خطی ، امواج غیرخطی ، اجزا محدود

کلید واژه ها: سایر موارد